8O2A7815.jpeg

VERKOOPVOORWAARDEN

Toepasselijke bepalingen

De verkoopsovereenkomst wordt door de wet beheerst en door de bijzondere bepalingen op de voorzijde en door de onderhavige algemene voorwaarden, waarvan de koper erkent kennis genomen te hebben. Elk document, publiciteit, diagnosekaart, enz... afkomstig van de handelaar en verwijzend naar het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van de bestelbon, verbindt de handelaar. Voorwaarden die ten nadele van de consument afwijken van onderhavige algemene voorwaarden, worden als niet-geschreven beschouwd.

Krediet

In geval de koper op een krediet dient beroep te doen, zal hiervan melding gemaakt worden op de bestelbon. Indien het krediet niet wordt verkregen, wordt de koop geacht niet te hebben bestaan en heeft de koper recht op de terugbetaling van het gebeurlijk betaald voorschot onder de volgende voorwaarden: 1) hij zal de handelaar per aangetekende brief binnen de 7 dagen na de ondertekening van de bestelbon in kennis stellen van de weigering van krediet. 2) het geschreven bewijs van deze weigering zal binnen de maand vanaf de ondertekening van de bestelbon aan de handelaar overgemaakt worden. Het voorschot zal dan onmiddellijk terugbetaald worden aan de koper. Bij gebrek aan bewijs binnen de hierboven vermelde periode, zal de handelaar recht hebben op de vergoeding voorzien in artikel 3 alinea 4 hieronder.

Leveringsdatum

De handelaar dient de uiterste leveringsdatum te vermelden op de bestelbon. Bij gebreke hieraan is de koper gerechtigd om de overeenkomst als nietig te beschouwen.Bij gebrek aan levering door de handelaar op de overeengekomen datum of wanneer hij een auto levert, niet conform aan de bestelling, of wanneer de koper weigert de auto in ontvangst te nemen tegen volledige betaling, zal de benadeelde partij de andere aangetekend in gebreke stellen om haar verplichtingen binnen de tien dagen vanaf de verzending van de aangetekende brief te vervullen. Bij gebrek aan voldoening, zal de benadeelde partij bij aangetekende brief ofwel de uitvoering van de overeenkomst kunnen eisen, ofwel het kontrakt onmiddellijk en van rechtswege als ontbonden kunnen beschouwen. In geval van ontbinding van de verkoop zal de benadeelde partij recht hebben op een forfaitaire vergoeding van 10 % van de overeengekomen prijs met een minimum van 250 euro. Vanaf dat ogenblik kan de handelaar het voertuig verder verkopen aan een derde en kan de koper zich tot een andere handelaar wenden.

Plaats van levering

De levering van het voertuig vindt plaats op de zetel van de handelaar, tenzij schriftelijk anders werd bepaald.

Waarborg

5.1. De handelaar is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. De termijn van één jaar bedoeld in het eerste lid wordt opgeschort tijdens de periode vereist voor de herstelling of de vervanging van het goed of in geval van onderhandelingen tussen de handelaar en de consument met het oog op een minnelijke schikking. De consument brengt de handelaar op de hoogte van het gebrek aan overeenstemming uiterlijk 2 maanden vanaf de vaststelling. De rechtsvordering van de consument verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag waarom hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld. Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering van het goed, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming. De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak blijven evenwel van toepassing na het verstrijken van hoger vermelde termijn. Naast desgevallend schadevergoeding, heeft de consument het recht van de handelaar die tot de garantie is gehouden, hetzij de herstelling of de vervanging van het goed, hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst te eisen. Desgevallend wordt er evenwel rekening gehouden met de verergering van de schade voorvloeiend uit het gebruik van het goed door de consument na het ogenblik waarom hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen.

 

5.2. In eerste instantie heeft de consument het recht om van de handelaar het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van het goed te verlangen behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. Elke herstelling of vervanging moet binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper verricht worden. Duurt de herstelling of vervanging langer dan 2 dagen, dan heeft de koper onmiddellijk recht op een gratis vervangwagen.

 

5.3. De consument heeft het recht van de handelaar een passende prijsvermindering of de ontbinding van de koopovereenkomst te eisen:
- indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging of
- indien de handelaar niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument de herstelling of de vervanging heeft verricht. De consument heeft niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te verlangen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is. In geval van ontbinding wordt elke terugbetaling aan de consument verminderd teneinde rekening te houden met het gebruik dat deze van het goed heeft gehad sinds de levering ervan.

 

5. 4. De onder waarborg uitgevoerde werken moeten in de werkplaats van de handelaar worden uitgevoerd. Kan hieraan niet voldaan worden, dan heeft de koper het recht om de herstelling voor rekening van de handelaar te laten uitvoeren in een garage naar zijn keuze, mits voorafgaande toestemming van de handelaar.

 

5.5. De waarborg dekt niet het onderhoud, het regelen, het aanspannen en het afstellen nodig voor een normaal gebruik van het voertuig, noch de onderdelen en organen die normaal vervangen worden ter gelegenheid van de onderhoudsbeurten voorgeschreven door de constructeur. De waarborg dekt de normale slijtage van het voertuig niet. Zij veronderstelt eveneens dat het gebrek niet te wijten is aan een abnormaal of foutief gebruik van het voertuig of aan het slecht onderhoud door de koper. Zij is evenmin van toepassing wanneer het voertuig omgebouwd of gebruikt werd in competitieverband of rally’s.

 

5.6. De koper doet al het nodige om de schade niet te verergeren, eventueel door het voertuig niet te gebruiken.

 

5.7. De aansprakelijkheid van de handelaar voor de schade die werd veroorzaakt door een gebrek aan het verkochte goed, wordt geregeld door het gemeen recht.

Herstellingen die niet onder de waarborg vallen

Herstellingen die ten laste van de koper zijn, moeten het voorwerp uitmaken van een gedetailleerd bestek dat aan de koper wordt overhandigd. De klant wordt op voorhand verwittigd indien het bestek tegen betaling geschiedt. Is zulks het geval, dan wordt de prijs van het bestek terugbetaald wanneer de koper het voertuig laat herstellen bij de handelaar.

Het bestek bevat minstens de volgende informatie: datum, geldigheidsduur, kilometerstand, beschrijving en de duur der uit te voeren werken, de kosten van de arbeid en de stukken en de waarborg. De factuur bevat, op de geldigheidsduur na, dezelfde informatie als het bestek.

De waarborg waarvan hierboven sprake bedraagt ingeval van herstellingen eveneens één jaar en dekt zowel het werk als de stukken die werden vervangen.

Eigendom en risico-overdracht

De eigendomsoverdracht vindt plaats op het ogenblik van de betaling van de totale koopsom. Risico’s m.b.t. het voertuig zijn ten laste van de koper zodra hij levering neemt van het voertuig.

Betaling

Onverminderd de toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet kan de handelaar geen voorschot vragen dat meer bedraagt dan 15% van de verkoopprijs van het voertuig. De volledige prijs of het saldo wordt contant betaald op het ogenblik van de levering, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Gebeurt dat niet, dan zijn op de verschuldigde som van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten verschuldigd, berekend tegen het wettelijke tarief. Het voertuig blijft eigendom van de handelaar tot de prijs volledig is betaald. Als de handelaar 10 dagen na het verzenden van een aangetekend schrijven nog altijd geen betaling heeft ontvangen, mag hij de verkoop ontbinden per aangetekende brief gericht aan de koper. In dat geval is de koper aan de handelaar een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met de opgelopen schade en die ten minste 10% bedraagt van de overeengekomen prijs zonder taksen. De nalatigheidsintrest, op basis van de wettelijke intrest, zal eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verschuldigd zijn lastens de handelaar wanneer deze nalaat het gestorte voorschot terug te betalen in de voorziene gevallen en binnen de overeengekomen termijn.

Overname van een voertuig

Als de bestelbon melding maakt van de overname van een voertuig toebehorend aan de koper, dan is de overname afhankelijk van de levering van het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van deze verkoop, evenals van het bewijs dat de koper eigenaar is van het over te nemen voertuig en dat hij er vrij kan over beschikken en dat alle verplichtingen m.b.t. een eventuele financiering werden uitgevoerd. De overnamewaarde van het over te nemen voertuig, overeengekomen bij de bestelling van het voertuig, is definitief voor zover de staat van het voertuig toebehorende aan de koper, op het ogenblik van zijn levering door de koper, op kleine niet essentiële details na, overeenstemt met de beschrijving ervan op de bestelbon of in een erbij gevoegd document.

Bij gebreke aan beschrijving, wordt de staat van het voertuig bij de levering ervan geacht overeen te stemmen met deze waarop het nieuwe voertuig werd besteld.